اخبار و رویدادها

دانشجویان نو ورود

دانشجویان نو ورود


مقدم دانشجویان نو ورود پاییز 1399 را به دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گرامی می داریم

 

آدرس کوتاه :