اخبار و رویدادها

درباره آزمایشگاه الکتورنیک قدرت و سیستم های انرژی

درباره آزمایشگاه الکتورنیک قدرت و سیستم های انرژی


در این آزمایشگاه پژوهشی مطالعات تخصصی در زمینه مبدلهای نوین الکترونیک قدرت، روشهای کنترل و مدولاسیون آنها و کاربرد این مبدلها در صنعت صورت میگیرد. تمرکز این آزمایشگاه بر روی مبدلهای چندسطحی، اینورتهای خورشیدی و ادوات جبران ساز می باشد. 

آدرس کوتاه :