اخبار و رویدادها

درباره آزمایشگاه روباتیک شناختی

درباره آزمایشگاه روباتیک شناختی


معرفی آزمایشگاه

 

گروه هوش مصنوعی و رباتیک دانشکده از سال 1378 مجموعه  فعالیتهای پژوهشی خود در حوزه سیستم­ ­­های هوشمند و رباتیک را با تاسیس آزمایشگاه "ربات های متحرک" توسعه داد. در سال 1382 ، این آزمایشگاه با گسترش و تعمیق مطالعات در حوزه علوم و فناوری های شناختی شکل تازه ای به خود گرفت و با هدف تمرکز بیشتر بر روی تحقیقات شناختی، به آزمایشگاه رباتیک شناختی تغییر نام داد.

 

اهداف آزمایشگاه

 

 • مطالعه یادگیری، تصمیم گیری و کنترل توجّه انسان به صورت انفرادی و اجتماعی در محیط های مجازی و واقعی  به منظور توسعه سیستم ها هوشمند و ربات های اجتماعی
 • مطالعه نقش بدن موجودات زنده در ساده سازی یادگیری و تعامل با محیط

 

 

نمونه پروژه های انجام شده یا در دست اجرا

 

 1. مدلسازی و تحلیل تصمیم گیری و فراشناخت
 2. مطالعه یادگیری اجتماعی و تقلیدی
 3. مطالعه و مدل سازی ترکیب چند حسی در انسان
 4. ترکیب یادگیری مبتنی بر عادت و مبتنی بر مدل
 5. بررسی نحوه یادگیری سلسله مراتبی در انسان
 6. تصمیم گیری و کنترل توجه در محیط های پیچیده
 7. شناسایی سلسله مراتبی اشیا
 8. مطالعه نقش انعطاف در بدن بر ساده سازی یادگیری

 

 

حوزه های پژوهشی

 

 1. بررسی رفتار یادگیری فردی و اجتماعی انسان در شرایط پیچیده با استفاده از آزمایش، مدلسازی و شبیه سازی
 2. توسعه روش های یادگیری تقلیدی با هدف توسعه ربات های اجتماعی
 3. بررسی رفتار تصمیم گیری در انسان در شرایط مختلف و مطالعه تأثیر محیط بر تصمیم گیری های فردی و گروهی با استفاده از آزمایش و مدلسازی
 4. توسعه مدل کنترل توجه در موجودات زنده و مصنوعی 
 5. ترکیب اطلاعات سنسوری در محیط های پیچیده
 6. توسعه روشهای یادگیری برای سیستمهای تک عامله و چند عامله
 7. توسعه رباتهای سریع و کم مصرف پادار با قابلیت یادگیری
آدرس کوتاه :