اخبار و رویدادها

درباره آزمایشگاه روشنایی فنی

درباره آزمایشگاه روشنایی فنی


آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه روشنایی فنی:

  • روشنایی سنجی و بدست آوردن منحنی پخش نور انواع چراغ ها
  • اندازه گیری پارامتر های الکتریکی انواع چراغ ها
  • سنجش روشنایی معابر، جاده ها و تونل ها توسط دوربین درخشندگی سنج
  • اندازه گیری شارنوری انواع منابع نوری با استفاده از کره انتگرال گیر
  • اندازه گیری مختصات ، دمای رنگ و طیف نور انواع منابع روشنایی
  • اندازه گیری ضرایب عبور و انعکاس سطوح مختلف
  • انجام انواع آزمون های نوعی بر روی لامپ های کم مصرف

 

آدرس کوتاه :