اخبار و رویدادها

زمان برگزاری امتحانات لغو شده در روز سه شنبه 95/10/21

زمان برگزاری امتحانات لغو شده در روز سه شنبه 95/10/21


پیرو اطلاعیه ارسالی از معاونت آموزشی دانشگاه، با توجه به تعطیلی روز سه شنبه 95/10/21، امتحانات این روز عینا" به روز شنبه مورخ 95/11/2 منتقل گردید.

آدرس کوتاه :