اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر امین سلطانی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر امین سلطانی


سخنرانی علمی  جناب آقای دکتر امین سلطانی  با عنوان

Nano-imaging for the whole spectrum: s-SNOM

در تاریخ 20 خرداد ماه ساعت   18  -16 در اتاق 803 دانشکده برگزار می گردد.

آدرس کوتاه :