اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر علی کیهانی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر علی کیهانی


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر علی کیهانی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر علی کیهانی با عنوان

Global Warming, New Frontier of Research, Deep Learning, Predictive Control, Solar Microgrid

مرتبط با گرایش قدرت و  توسط شاخه IEEE  دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۱ الی ۱۲ در اتاق ۸۰۳ برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :