اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی دکتر میثم علیزاده تحت عنوان "مقدمه ای بر علوم اجتماعی محاسباتی"

سخنرانی علمی دکتر میثم علیزاده تحت عنوان "مقدمه ای بر علوم اجتماعی محاسباتی"


آدرس کوتاه :