اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر مینا شیخ علیشاهی

سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر مینا شیخ علیشاهی


 سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر مینا شیخ علیشاهی

سخنرانی علمی  سرکار خانم دکتر مینا شیخ علیشاهی با عنوان

Privacy Preserving Data Analysis

مرتبط با گرایش مدلسازی شناختی روز دوشنبه 98/02/02  از ساعت 12:30 الی 14 در اتاق 803 ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :