اخبار و رویدادها

طراحی و ساخت نمونه تحقیقاتی و نیمه صنعتی ایستگاه آزمایش فیوزهای مجاورتی

طراحی و ساخت نمونه تحقیقاتی و نیمه صنعتی ایستگاه آزمایش فیوزهای مجاورتی


در این طرح بخش های اپتیکی و الکترونیکی فیوز مجاورتی شناسایی شد و بر اساس این تحلیل ایستگاه آزمایشی ساخته شد که شرایط عملیاتی در فضا را شبیه سازی سخت افزاری می کرد. در فاز ساخت نمونه نیمه صنعتی دو ایستگاه آزمایش با امکانات پیشرفته تر نسبت به نمونه تحقیقاتی ساخته شد، که به منظور ارتقا و تعویض بخشهای اپتیکی و الکترونیکی فیوز بکار می رود.

آدرس کوتاه :