اخبار و رویدادها

طراحی و پیاده سازی مولد پالس جریانی و ولتاژی برای تحریک عمقی مغز

طراحی و پیاده سازی مولد پالس جریانی و ولتاژی برای تحریک عمقی مغز


ارائه دهنده پروژه

فرهاد بزرگی
عضو سابق
رضا رنج اندیش
عضو سابق
 

استاد راهنما

امید شعاعی
دانشیار
اتاق: ساختمان جدید، 318
تلفن: 61119762
پست الکترونیکی: oshoaei [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :