اخبار و رویدادها

عضای آزمایشگاه روش های صوری و درستی سنجی سیستم ها

عضای آزمایشگاه روش های صوری و درستی سنجی سیستم ها


اعضای آزمایشگاه

نیلوفر خدری
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: niloofar_khedri@yahoo.com
احسان خامس‌پناه
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: ekhamespanah@gmail.com
مهسا ورشوساز
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: mahsa.varshosaz@gmail.com
علی نارنجی ششکلانی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: narenji [AT] ut.ac.ir
سایت شخصی: http://ce.sharif.edu/~narenji
زینب صباحی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: zeynab.sabahi@gmail.com
سعیده احمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: s.ahmadi.id@gmail.com
ریحانه امیرآبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: amirabadi.re@gmail.com
حمیدرضا ابتهاج
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: h.ebtehaj@ece.ut.ac.ir
طیبه صادقی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: tayebe_sadeghi@yahoo.com
بهناز یوسفی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: behyousefi@yahoo.com
آلا حریرچی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: alaharirchi@gmail.com

 

 

اعضای سابق

حمیده صبوری
دکترا
پست الکترونیکی: hamideh.sabouri@gmail.com
سجاد بهمنی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: sjb@sjb.ir
محمد اصغریان
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: m.asgharian@ut.ac.ir
وحید یاری‌زاده
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: v.yarizade@gmail.com

 

آدرس کوتاه :