اخبار و رویدادها

فراخوان مسابقه طراحی داخلی مرکز نوآوری و سایت رایانه ای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

فراخوان مسابقه طراحی داخلی مرکز نوآوری و سایت رایانه ای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعـــریف پروژه

جـــوایــــــز

شرایط شرکت در مسابقه

هیـــات داوران

ملاک‌های داوری

نحـــوه‌ی ارائـه

تاریخ‌های مهـم

ثبــــت نـــام

مدارک‌اولیه‌ی‌پروژه

نحوه‌ی ارسال آثار

تمـــاس با مــا

طراحی و پیاده‌سازی سایت

 
آدرس کوتاه :