اخبار و رویدادها

فراخوان پذیرش دانشجو بدون آزمون مطابق آئین نامه استعداد درخشان-دانشگاه ارومیه

فراخوان پذیرش دانشجو بدون آزمون مطابق آئین نامه استعداد درخشان-دانشگاه ارومیه


آدرس کوتاه :