اخبار و رویدادها

فهرست

فهرست


 فرم اعلام کفایت توسط دانشجو پر می شود و به تایید استاد راهنما می رسد و  یک نسخه پرینت شده از آن تهیه شود و پس از امضاء استاد راهنما و خود دانشجو نسخه الکترونیکی آن حداکثر تا تاریخ 97/05/29 در سایت CECM آپلود شود.
 
 

"گزارش پایانی پروژه"

همانگونه که در کارگاه آموزشی توضیح داده شد گزارش پایانی پروژه کارشناسی باید در قالب معرفی شده ارایه شود. فایل قالب گزارش پایانی تخت عنوان "قالب گزارش کارشناسی" در سایت دانشکده موجود و قابل دانلود است. 
آدرس کوتاه :