- چهارشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

فیلم کارگاه آموزشی دوم

فیلم کارگاه آموزشی دومفیلم کارگاه آموزشی دوم: ارایه موفق و تاثیر گذار 

 
 
ارائه موفق و تاثیرگذار در روز پروژه
اصول ارائه پوستری موفق و تاثیرگذار در روز پروژه برای دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 
 
آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها