اخبار و رویدادها

فیلم کارگاه آموزشی دوم: ارایه موفق و تاثیر گذار

فیلم کارگاه آموزشی دوم: ارایه موفق و تاثیر گذار


 

فیلم کارگاه آموزشی دوم: ارایه موفق و تاثیر گذار 

 
 
ارائه موفق و تاثیرگذار در روز پروژه
اصول ارائه پوستری موفق و تاثیرگذار در روز پروژه برای دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 
 
آدرس کوتاه :