اخبار و رویدادها

فیلم ‎های آموزشی روز پروژه

فیلم ‎های آموزشی روز پروژه


فیلم کارگاه آموزشی سوم: ارائه موفق و تاثیر گذار 

ارائه موفق و تاثیرگذار در روز پروژه
اصول ارائه پوستری موفق و تاثیرگذار در روز پروژه برای دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 
 
آدرس کوتاه :