اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان برای درخواست حذف پزشکی دروس یا یک درس در ترم 2-95

قابل توجه دانشجویان برای درخواست حذف پزشکی دروس یا یک درس در ترم 2-95


مراحل درخواست حذف پزشکی به شرح ذیل می باشد.

 

دانشجو _____ پیشخوان خدمت ________درخواست بررسی مسائل آموزشی دانشجو __________ درخواست حذف پزشکی ____ تایپ درخواست توسط دانشجو ______ ایجاد درخواست _____ ارسال تصویر مدارک پزشکی در سیستم و تکمیل فرم کمیسیون پزشکی موجود در سیستم با توجه به تاریخ امتحان و درس (فایل word) تائید توسط دانشجو و ارسال به کارشناس دانشکده, کارشناس دانشکده پس از بررسی درخواست و تائید غیبت دانشجو و وضعیت دانشجو، ______ارسال به آموزش پردیس _____ ارسال به کمیسیون پزشکی, دانشجو ملزم است, پس از ارسال درخواست به دانشکده اصل مدارک شامل عکس, گواهی مشاوره یا پزشکی, و آزمایشگاه و سایر مدارک را به آموزش دانشکده تحویل نماید، درغیراینصورت ارسال نهایی نخواهد شد.

 

                                                                                                         آموزش دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر

آدرس کوتاه :