اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی "عدم احتساب مشروطی برای نیمسال های دارای تعداد واحد کمتر از حدنصاب یک ترم کامل"

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی "عدم احتساب مشروطی برای نیمسال های دارای تعداد واحد کمتر از حدنصاب یک ترم کامل"


با سلام

       به استحضار می رساند ؛ موضوع نحوه محاسبه مشروطی دانشجو مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته کلیه دوره های تحصیلی  (روزانه ، نوبت دوم ، شهریه پرداز ، مجازی ، مشترک) در نیمسال های دارای واحد کمتر از حدنصاب ( حداقل 8 واحد ) در جلسه مورخ 17/8/1394 کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه مطرح و با توجه به آیین نامه های آموزشی قبلی و آیین نامه آموزشی جدید مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1394 وزارتخانه موارد ذیل مصوب گردید :

 -1 انتخاب واحد دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی سال 1394 و سال های قبل در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 8 واحد  گردد .

 -2  در موارد خارج از اراده دانشجو به دلیل  مشروحه ذیل چنانچه انتخاب واحد وی کمتر از حدنصاب 8 واحد باشد و یا با انجام عملیات ذکر شده موجب کاهش سقف واحدهای باقی مانده  از حداقل 8 واحد شده باشد ، مشروطی دانشجو در آن نیمسال محاسبه نمی شود .

 -1-2صرفاً آخرین نیمسال تحصیلی در کارنامه دانشجو برای رشته هایی که دارای پایان نامه یا بدون پایان نامه می باشند ، چنانچه واحدهای انتخابی دانشجو کمتر از حدنصاب باشد ، مشروطی وی در آن نیمسال محسوب نمی گردد .

 -2-2حذف پزشکی درس یا دروس با تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه

 -3-2عدم ارائه دروس و امکان اخذ واحد تا حداقل 8 واحد با تایید گروه آموزشی مربوط.

-4-2    حذف مجاز درس یا دروس دانشجوی شاهد و ایثارگر بر اساس آیین نامه مربوط .

 -5-2 حذف مجاز درس یا دروس به دلایل حوادث غیر مترقبه و خارج از اراده دانشجو که به تایید گروه آموزشی مربوط و شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی / کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده مربوط رسیده باشد .

-6-2  وجود درس یا دروس با نمره ناتمام در نیمسال مربوط که دارای مهلت قانونی و تاخیر همراه با دروس دیگر موجه می باشد .

 -7-2 اخذ درس یا دروس دوره تحصیلی  با دروس جبرانی و ... چنانچه در پایان نیمسال تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از 8 واحد گردد .

3- موارد فوق برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل می باشد و از پایان نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 صرفاً با تایید آن معاونت محترم و ً به شرط درج علت و یا مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی ً با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی در سیستم جامع  آموزش قابل قبول بوده و تایید می گردد .  در غیر این صورت مشروطی دانشجو با هر تعداد واحد جزو سنوات مشروطی محرز محسوب خواهد شد

4- وضعیت محاسبه مشروطی در کارنامه های دانشجویان فرد شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 و نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 و نیمسال های قبل از آن در مورد بندهای 3-2 الی 5-2 بر اساس سایر بخشنامه ها و مقررات مربوط طبق روال معمول اقدامی می گردد . برای بندهای 1-2 و 2-2 و 6-2 طبق این بخشنامه باید انجام گردد .

5- هنگام ارسال گزارش فارغ التصیلی دانش آموخته در صورت وجود واحد کمتر از حدنصاب در هر یک از نیمسال های تحصیلی باید در قسمت توضیحات گزارش علت و مستند اقدام ، حتماً ذکر گردد .

 

 

آدرس کوتاه :