اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل


دانشجویانیکه قصد فارغ التحصیلی در 96/4/31 را دارند حداکثر تا تاریخ 96/4/20 با توجه به زمان تمدید و انتخاب واحد پروژه در تابستان (96/4/17 لغایت 96/4/21) نسبت به انجام امور دفاع خود و مراجعه به استاد راهنما و استاد داور اقدام نمایند.

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :