اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی


زمان آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی روز یکشنبه ساعت 19-16  می باشد.

دانشجویان متقاضی می توانند نسبت به اخذ آن در سیستم اقدام نمایند.

 

آدرس کوتاه :