اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ پروژه کارشناسی 1-99-98

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ پروژه کارشناسی 1-99-98


دانشجویانیکه پروژه کارشناسی را در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 برای اولین بار اخذ می‌نمایند، در اسرع وقت در خصوص تکمیل فرم عنوان پروژه، تأیید استاد راهنما و طی مراحل تصویب توسط مدیریت محترم بخش ها اقدام نمایند. حداکثر مهلت تصویب عنوان پروژه و تحویل تصویر تصویب آن به آموزش قبل پایان حذف و اضافه (حداکثر 98/7/15) می‌باشد. مسئولیت تأخیر تحویل پروژه برای تصویب به بخش مربوطه به عهده دانشجو بوده و کسر نمره دفاع از پروژه برای هر هفته 0/5 نمره شامل این دانشجویان می گردد.

لازم به توضیح است فرم مربوطه و جدول کد اساتید راهنمای پروژه در سایت دانشکده به آدرس http://ece.ut.ac.ir قسمت آموزشی-کارشناسی- فرم ها درج گردیده است. تحویل تصویر عنوان پروژه تصویب شده به آموزش دانشکده الزامی است.

دانشجویانیکه متقاضی تمدید پروژه می‌باشند در زمان ثبت نام نسبت به اخذ مجدد پروژه طبق جدول کد اساتید راهنمای پروژه خود اقدام نموده و از احتساب آن در سیستم جامع اطمینان حاصل نمایند. در صورت تکمیل ظرفیت پروژه استاد مربوطه درخواست الکترونیکی در سیستم جامع گلستان جهت ظرفیت ارسال نمایند تا توسط آموزش تأیید گردد.

                                                                                  آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

آدرس کوتاه :