اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان متقاضی تمدید پروژه

قابل توجه دانشجویان متقاضی تمدید پروژه


قابل توجه دانشجویان متقاضی تمدید پروژه

قابل‌توجه دانشجویانی که متقاضی تمدید پروژه می‌باشند، دانشجویانی که متقاضی تمدید پروژه در نیمسال اول می‌باشند طبق جدول جدید کد اساتید پروژه نسبت به اخذ واحد با کد مربوطه اقدام نمایند.

 

 

آدرس کوتاه :