اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی


دانشجویان محترم با توجه به اینکه اکثر امور درخواست ها (کارآموزی، کارت دانشجویی و کمیسیون پزشکی... ) به پیشخوان خدمت منتقل گردیده است، توجه داشته باشید که پس از پایان هر مرحله در هر درخواست () را فعال نموده و اعمال تغییرات و یا تأیید توسط دانشجو زده شود. در غیر اینصورت درخواست به کارشناس دانشکده و یا مرحله بعدی ارسال نخواهد شد.

 

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :