اخبار و رویدادها

قطعی برق در ساختمان جدید

قطعی برق در ساختمان جدید


با توجه به انجام کنترل و سرویس های ضروری در ساختمان شماره 2 دانشکده ، روز دوشنبه 25 اردیبهشت 96 ،حدود دوساعت ( از ساعت 18 تا 20 ) با قطعی برق مواجه خواهیم بود.

امورعمومی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :