اخبار و رویدادها

لیست پروژه‌های مورد نیاز سازمان صنایع دریایی در قالب رساله‌های دکتری(طرح پژوهانه) و کارشناسی ارشد

لیست پروژه‌های مورد نیاز سازمان صنایع دریایی در قالب رساله‌های دکتری(طرح پژوهانه) و کارشناسی ارشد


به پیوست نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری سازمان صنایع دریایی با موضوع لیست پروژه‌های مورد نیاز سازمان صنایع دریایی در قالب  رساله دکتری (طرح پژوهانه) و کارشناسی ارشد جهت استحضار و صدور دستور مقتضی تقدیم می‌گردد.

آدرس کوتاه :