اخبار و رویدادها

متقاضیان تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا

متقاضیان تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا


دانشجویان محترم واجد شرایط متقاضی تغییر رشته، از طریق آئین‌نامه دانشجویان ساعی و کوشا، تقاضای خود را پس از تأیید دانشکده مبدأ حداکثر تا تاریخ ۱۵/‏۰۴ به اداره آموزش دانشکده مقصد ارائه دهند و در صورت اخذ نظر موافق، حداکثر تا تاریخ ۳۱/‏۰۴ به اداره آموزش پردیس تحویل نمایند. به تقاضاهای خارج از تاریخ‌های فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

                                                                             اداره آموزش پردیس دانشکده‌های فنی

 

                                                                   

آدرس کوتاه :