اخبار و رویدادها

مدلسازی و تحلیل تصمیم گیری و فراشناخت

مدلسازی و تحلیل تصمیم گیری و فراشناخت


همه ما در زندگی روزمره هر روز بارها دست به تصمیم گیری می زنیم. مطالعه عوامل دخیل در تصمیم گیری انسان ها و ارایه مدل های ریاضی برای آن به فهم بهتر سازوکار تصمیم گیری کمک می کند. یک آزمون متداول مطالعه ی نحوه تصمیم گیری افراد در انتخاب گزینه های با سود و زیان احتمالی، آزمون قمار آیوا (Iowa Gambling Task) است. در این گروه پژوهشی مدلسازی و تحلیل تصمیم گیری انسان ها در این آزمون و آزمون های مشابه انجام می شود.

فراشناخت (metacognition) به معنای دانستن درباره دانستن تعریف می شود.  مثلاً تصمیم گیری یک مشاهده گر درباره اینکه آیا یک محرک را دیده است یا خیر، یک عمل شناختی است و زمانی که فرد تعیین می کند که چه قدر از تصمیم خود مطمئن است، یک عمل فراشناختی را انجام می دهد. فراشناخت ارتباط تنگاتنگی با خودآگاهی (consciousness)  داشته و عده ای عقیده دارند که مطالعه فراشناخت یک روش علمی برای مطالعه خودآگاهی است. یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه فراشناخت چگونگی محاسبه کمّی آن است. معمولاً از روش های مبتنی بر تئوری آشکارسازی سیگنال(Signal Detection Theory) برای این منظور استفاده می شود. ما به کمک آزمون های شناختی به بررسی فراشناخت انسان ها، خصوصاً فراشناخت بیماران دچار آسیب مغزی مانند اعتیاد، در حوزه های مختلف می پردازیم. هم چنین بررسی و تحلیل روش های ریاضی محاسبه فراشناخت، از دیگر مسائل مورد توجه در این گروه است.

 

آدرس کوتاه :