اخبار و رویدادها

مستند سازی در پروژه کارشناسی (دکتر تقی یاره)

مستند سازی در پروژه کارشناسی (دکتر تقی یاره)مستند سازی در پروژه کارشناسی (دکتر تقی یاره)

 https://www.aparat.com/v/XKvAQ

 

https://www.aparat.com/v/hxOL0

 
آدرس کوتاه :