اخبار و رویدادها

نامه به دانشگاهها در خصوص الزام عدم دریافت تعهد کتبی از داوطلبان پذیرش بدون آزمون

نامه به دانشگاهها در خصوص الزام عدم دریافت تعهد کتبی از داوطلبان پذیرش بدون آزمون


آدرس کوتاه :