اخبار و رویدادها

نحوه اخذ شهریه از دانشجویان دارای سنوات ارفاقی به صورت روز شمار

نحوه اخذ شهریه از دانشجویان دارای سنوات ارفاقی به صورت روز شمار


در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان دارای سنوات ارفاقی به صورت روز شمار به استحضار می رساند : منظور از دانشجویانی که در سنوات ارفاقی قرار دارند به شرح ذیل است :

  • دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه از نیمسال ششم .
  • دانشجویان کارشناسی ارشد شهریه پرداز از نیمسال پنجم .
  • دانشجویان دوره دکتری روزانه و شهریه پرداز از ورودی های 1395 به بعد نیمسال یازدهم   .
  • دانشجویان دوره دکتری شهریه پرداز ورودی  1387 لغایت 1394 از نیمسال نهم .
  • دانشجویان دوره دکتری روزانه ورودی  1387 لغایت 1394 از نیمسال یازدهم .

 

 

آدرس کوتاه :