اخبار و رویدادها

نرم افزار مورد استفاده در پیش گزارش

نرم افزار مورد استفاده در پیش گزارش


دانشجویان گرامی توجه نمایند که برای انجام شبیه سازی های مربوط به پیش گزارش حتماً باید از نرم افزار Pspice استفاده شود. بدیهی است به پیش گزارش هایی که با سایر نرم افزارها از جمله Multisim انجام شده باشند نمره تعلق نمیگیرد. 

 

آدرس کوتاه :