اخبار و رویدادها

پروژه های آزمایشگاه کنترل حرکت و علوم اعصاب محاسباتی

پروژه های آزمایشگاه کنترل حرکت و علوم اعصاب محاسباتی


بیماری آلزایمر یکی از پیچیدهترین بیماریهای تخریب کننده مغزی محسوب میشود که مشخصه آن رو به زوال...

بیماری آلزایمر یکی از پیچیده‌ترین بیماری‌های تخریب کننده مغزی محسوب می‌شود که مشخصه آن رو به زوال گذاشتن تدریجی توانایی‌های ذهنی است. روند آسیب در...

Modeling Control of Saccadic Eye Movement in Presence of a Second Moving Target

Humans constantly scan the environment using saccadic eye movements. Saccades are the fast eye movements of the eyes made to bring the fovea

 

آدرس کوتاه :