اخبار و رویدادها

پیرو اطلاعیه قبلی درخصوص استفاده از سهمیه استعداد درخشان سال 97

پیرو اطلاعیه قبلی درخصوص استفاده از سهمیه استعداد درخشان سال 97


دانشجویانیکه در نیمسال دوم 97-96 فارغ‌التحصیل نمی‌باشند و پنج‌ساله هستند, و یا درخواست کهاد داده‌اند, به هر دلیلی نمی‌خواهند از این سهمیه استفاده نمایند, نیز ضمن اطلاع به آموزش دانشکده, فرم انصراف را باید تکمیل نمایند تا نفرات بعدی جایگزین گردند, درغیراینصورت آموزش دانشکده خود اقدام به حذف از لیست استعداد درخشان خواهد نمود. در خصوص دانشجویان 10% دوم تأکید می‌شود, طبق اطلاعیه‌های سالهای قبل شرکت در کنکور به‌طورجدی الزامی می‌باشد، هرسال دانشجویانیکه به این امر توجه نمی‌نمایند, با مشکلات بسیاری ازجمله نبود, ظرفیت مواجه می‌گردند, 10% اول نیزدرصورتیکه پس از بررسی در گرایشی که متقاضی آن هستند, اگر مشکل کمبود ظرفیت باشد, توجه داشته باشند که باید به‌طورجدی درکنکورشرکت نمایند تا بتوانند از امکان 50 انتخاب در آن استفاده نمایند. (تغییر گرایش ممکن نمی‌باشد), دانشجویان 10% اول سریعاً  حداکثرها سه‌شنبه صبح هفته آینده 7 آذر فرصت دارند, فرم‌های تقاضا را تحویل آموزش دهند و دانشجویان 10% دوم پس از بررسی درخواست‌های ارائه‌شده, به آموزش مراجعه نمایند.

       

 آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :