اخبار و رویدادها

پیوستن دانشگاه تهران به اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)

پیوستن دانشگاه تهران به اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)


دانشگاه تهران به اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) پیوست.

اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) یک سازمان بی طرف بین المللی است که با هدف هماهنگی فعالیت های سازمان های دولتی و خصوصی در زمینه خدمات و شبکه های مخابراتی و توسعه فنآوری تشکیل شده است.  این سازمان همچنین مسئولیت تدوین مقررات، استانداردسازی، هماهنگی و توسعه مخابرات در سطح بین المللی را برعهده دارد. با پیگیری جناب آقای دکتر مجید نیلی احمدآبادی، رییس محترم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران به عنوان عضو آکادمیک به این سازمان پیوست. دانشگاه تهران دومین دانشگاه کشور است که به عضویت این سازمان درآمده است. سرکار خانم دکتر لیلا یوسفی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، به عنوان نماینده دانشگاه تهران در این سازمان انتخاب شده اند.  

 

آدرس کوتاه :