اخبار و رویدادها

چارت سازمانی

چارت سازمانی


          فهرست نام و عناوین رئیسان، مسئولین و کارشناسان

عنوان

نام و نام خانوادگی

شماره اتاق

تلفن

پست الکترونیکی

 رئیس دانشکده

 دکتر مجید نیلی احمد آبادی

 815-2

 4214

 mnili[AT]ut.ac.ir

 مسئول دفتر ریاست دانشکده

زهرا بیابانی

815-2

4214

biabanizh[AT]ut.ac.ir

معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی

دکتر  بابک نجاراعرابی

218-1

4327

araabi[AT]ut.ac.ir

معاون آموزشی

دکتر رامتین خسروی

223-1

4180

r.khosravi[AT]ut.ac.ir

معاون اداری و مالی

دکتر محمدرضا کلاهدوز

218-1

9749

kolahdouz[AT]ut.ac.ir

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

بهناز بهنام

412-2

9736

bbehnam[AT]ut.ac.ir

مدیر امور عمومی 

پرستو بهادرانی

416-2

4330

bahadrani[AT]ut.ac.ir

حسابداری

فریبرز قریانی

206-1

4325

4973

fghorbany[AT]ut.ac.ir

مسئول دبیرخانه

پرستو بهادرانی

207-1

4326

bahadrani[AT]ut.ac.ir

مسئول سامانه‌های چندرسانه‌ای

فرشاد فروغی

405-2

9782

forooghi[AT]ut.ac.ir

مسئول واحد خدمات فنی و تأسیسات

مهدی جالو

101/2-2

4213

mjaloo[AT]ut.ac.ir

مسئول خدمات عمومی

روزبه بی‌غم

228-1

4350

r.bigham[AT]ut.ac.ir

جمع دار اموال و انبار

جواد سیرائی

210-1

4336

atashjame[AT]ut.ac.ir

کارپردازی

قربانعلی نادرعلی

415-2

9713

gnaderali[AT]ut.ac.ir

آموزش کارشناسی

گیتا نصیری صالح

225-1

4941

gnasiri[AT]ut.ac.ir

سمیه اسکندری

225-1

4180

seskandari[AT]ut.ac.ir

آموزش تحصیلات تکمیلی

هنگامه دستمالچی

215-1

4332

hdastmalchi[AT]ut.ac.ir

نادر سرداری

215-1

9794

n.sardari[AT]ut.ac.ir

دفتر پژوهشی

سمیه کوثری

215-1

4327

kowsari[AT]ut.ac.ir

مسئول شبکه ساختمان شماره یک و مرکز کامپیوتر مقطع کارشناسی

مهناز عدل پور

طبقه همکف-1

4998

adlpoor[AT]ut.ac.ir

مسئول شبکه ساختمان شماره دو و مرکز کامپیوترمقطع تحصیلات تکمیلی

پژمان مطلب زاده

413-2

9703

pmotalleb[AT]ut.ac.ir

 

فهرست نام و عناوین کارشناسان آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و انستیتو الکتروتکنیک

آزمایشگاه محل خدمت

نام و نام خانوادگی

شماره اتاق

تلفن

پست الکترونیکی

فشارقوی، روشنایی فنی و رنگ سنجی، جریان قوی، مقدماتی برق، مدل شبکه و عایق‌های پلیمر

مروارید جبلی جوان

ساختمان فشارقوی

4370

jebelijavan[AT]ut.ac.ir

معماری کامپیوتر و ماکروویو

مرضیه رستگار

233-1

4322

rastegar.m[AT]ut.ac.ir

الکترونیک 1 و 2

حوریه خودکاری

409-1

4224

khodkari[AT]ut.ac.ir

کارگاه عمومی

مهدی خیاط ماهر

طبقه زیرهمکف-1

4945

madimaher[AT]ut.ac.ir

مدار و اندازه‌گیری

شیما رضایی

236-1

4368

Sh.rezaei[AT]ut.ac.ir

مدارمنطقی، سخت‌افزار، دستگاه‌های نهفته و FPGA

فاطمه عسگری

313-1

4308

faasgari[AT]ut.ac.ir

کارگاه برق

مرتضی فردوسی

 

4927

ferdowsi[AT]ut.ac.ir

مدارهای مخابراتی

فرشاد فروغی

903/1-2

4175

forooghi[AT]ut.ac.ir

آنتن

محبوبه قازانچایی

 

4940

ghazanchaee[AT]ut.ac.ir

نانو الکترونیک

فاطمه صالحی

118-1

4337

fmsalehi[AT]ut.ac.ir

ماشین

محمدحسن کریمی

طبقه زیرهمکف-1

4972

mohkarimi[AT]ut.ac.ir

فشارقوی، روشنایی فنی و رنگ سنجی، جریان قوی، مقدماتی برق، مدل شبکه و عایق‌های پلیمر

سلمان محسنی

ساختمان فشارقوی

4370

s.mohseni[AT]ut.ac.ir

مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی

مریم مستشاری

527-2

4173

m.mostashari[AT]ut.ac.ir

 

فهرست کارکنان بخش خدمات فنی و خدمات عمومی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و انستیتو الکتروتکنیک

 

آزمایشگاه محل خدمت

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

تلفن

پست الکترونیکی

خدمات فنی ساختمان شماره یک و فشارقوی

امیر خورشیدی

4158

9125222868

amirkhorshidi48[AT]yahoo.com

خدمات فنی ساختمان شماره یک و فشارقوی

پیمان ممی زاده

4158

9387787807

pmamizade[AT]yahoo.com

خدمات فنی ساختمان شماره یک و فشارقوی

سعید جالو

4158

9307808310

 

خدمات فنی ساختمان شماره دو

سراج سیاوش

9743

9127088336

Siavash1086[AT]yahoo.com

خدمات عمومی ساختمان شماره یک

علی ابراهیم وند

 

9360597669

aebrahimvand[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره یک

اهواز بیرامی

 

9195404369

beyrami [AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره یک

وجیه الله دوست خواه

 

9128471546

 

خدمات عمومی ساختمان شماره یک(آبدارخانه)

احمد جنگجو 

4324

9379749768

ajangjo[AT]yahoo.com

خدمات عمومی ساختمان شماره یک

محمد فتح‌اللهی

 

9192073236

m-fathollahi[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره یک

مهدی نوروزی

 

9194483894

 

خدمات عمومی ساختمان شماره دو

مرتضی اختیاری

 

9191188867

mekhteyari[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره دو

علی اعتمادی

 

9389223203

khosroshahi[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره دو

رضا بیگلری

 

9379050119

Rezabiglari369[AT]yahoo.com

خدمات عمومی ساختمان شماره دو

عین‌الله رحیمی

 

9125142742

anrahimi[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره دو

علم الله رحیمی

 

9125289366

ghizrahimi[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره دو

اصغر شاهگلدی

 

9126083695

shahgaldi[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره دو

احمد کلهر

 

9126584681

ahkalhori[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان فشارقوی

فرزام نوری زاده

 

9194236107

f.noorizadeh[AT]ut.ac.ir

 

  •           

فرم برگزاری سخنرانی  و فرم اطلاعات تردد اتباع خارجی به سازمان متبوعه در بخش فرمهای پراستفاده قابل دسترس است.

آدرس کوتاه :