اخبار و رویدادها

کسب مقام اول در بین مقالات بازیهای جدی در کنفرانس DGRC2017

کسب مقام اول در بین مقالات بازیهای جدی در کنفرانس DGRC2017


کسب مقام اول در بین مقالات بازیهای جدی در اولین کنفرانس تحقیقات در بازیهای دیجیتال برای مقاله مغزینه: استفاده از بازی برای افزایش توان مغز توسط هومن حبیب نیا، تارا رضاپور و هادی مرادی 

 

آدرس کوتاه :