اخبار و رویدادها

"گزارش پایانی پروژه"

"گزارش پایانی پروژه"


"گزارش پایانی پروژه"

همانگونه که در کارگاه آموزشی توضیح داده شد گزارش پایانی پروژه کارشناسی باید در قالب معرفی شده ارایه شود. فایل قالب گزارش پایانی تحت عنوان "قالب گزارش پایانی پروژه کارشناسی" در سایت دانشکده موجود و قابل دانلود است. 

بخش آموزشی: دوره های کارشناسی: فرمها: قالب گزارش پایانی پروژه کارشناسی

 

آدرس کوتاه :