آزمایشگاه سیستم‌های بی‌درنگ و نهفته‌ی اتکاپذیر

شماره تماس: 61114961
مکان: ساختمان جدید دانشکده برق و کامپیوتر، اتاق 106-

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084309
اتاق: 2-721
پست الکترونیکی

لینک وبسایت اصلی آزمایشگاه لینک وبسایت اصلی آزمایشگاه