اعضای هیات علمی

« بازگشت

سیستم های دینامیک در علوم اعصاب

نام درس سیستم های دینامیک در علوم اعصاب
کد درس 8101994
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز