اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدل سازی سیستم های بیولوژیکی (بیوالکتریک)

نام درس مدل سازی سیستم های بیولوژیکی (بیوالکتریک)
کد درس 8101939
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز