اعضای هیات علمی

« بازگشت

طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر هسته

نام درس طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر هسته
کد درس 8101160
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز