وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 21 - 40 از 985 نتیجه
از 50
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارگاه کامپیوتر 8101305 1 کارشناسی قدرتPower 02 سیامک محمدی هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
ترکیب اطلاعات 8101603 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 بهزاد مشیری | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/03/29 (14:00 - 17:00)
ساختمان های داده 8101437 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 فتحیه فقیه خراسانی | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/27 (14:00 - 17:00)
طراحی شبکه های مخابراتی 8101768 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 محمود محمدطاهری | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/28 (14:00 - 17:00)
سیستم های کنترل غیر خطی و دیجیتال 8101312 3 کارشناسی قدرتPower 01 احمد کلهر | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/27 (14:00 - 17:00)
تاسیسات الکتریکی 8101142 3 کارشناسی قدرتPower 01 محمد حامد صمیمی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/06 (08:30 - 11:30)
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 8101016 1 کارشناسی قدرتPower 01 معین عابدینی هرهفته یک شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2 8101017 1 کارشناسی قدرتPower 01 معین عابدینی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:30) نامشخص
ماشین های الکتریکی 1 8101425 3 کارشناسی قدرتPower 01 محمد حامد صمیمی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (14:00 - 17:00)
ماشین های الکتریکی 1 8101425 3 کارشناسی قدرتPower 02 معین عابدینی | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/04 (14:00 - 17:00)
الکترومغناطیس 8101072 3 کارشناسی قدرتPower 01 محمد نشاط | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (08:30 - 11:30)
فیزیک الکترونیک 8101277 3 کارشناسی قدرتPower 01 سیدشمس ا لدین مهاجرزاده | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/25 (08:30 - 11:30)
ریاضیات مهندسی 8101206 3 کارشناسی نرم افزارSoftware 01 مهدی طالع ماسوله | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/28 (08:30 - 11:30)
ریاضیات مهندسی 8101206 3 کارشناسی نرم افزارSoftware 02 محمود محمدطاهری | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/28 (08:30 - 11:30)
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 کارشناسی قدرتPower 01 محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/29 (14:00 - 17:00)
فیبر نوری 8101276 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 رضا فرجی دانا | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/29 (08:30 - 11:00)
میدان ها و امواج 8101389 3 کارشناسی قدرتPower 01 رضا فرجی دانا | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/26 (14:00 - 17:00)
سیستم های تصویربرداری کارکردی مغز 8101974 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 غلامعلی حسین زاده دهکردی | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/30 (08:30 - 11:00)
مبانی مهندسی مکاترونیک 8101720 3 کارشناسی قدرتPower 01 مهدی طالع ماسوله | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/04/05 (08:30 - 11:30)
تئوری جامع ماشین های الکتریکی 8101831 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 سیدمحمدتقی نبوی رضوی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/06 (08:30 - 11:00)
نمایش 21 - 40 از 985 نتیجه
از 50