وبگاه دروس

نمایش 21 - 40 از 1,803 نتیجه
از 91
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101698 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 05 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101698 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101698 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 07 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101698 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 10 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101698 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 08 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101698 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 04 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101698 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 09 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 03 احمد خونساری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 حسین محسنی هرهفته دو شنبه (13:30 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 حسین محسنی هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 03 حسین محسنی هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 8101016 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 04 معین عابدینی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2 8101017 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 معین عابدینی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه مایکروویو 8101041 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 جلیل اقا راشدمحصل هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه مخابرات دیجیتال 8101141 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 علی الفت هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه مخابرات دیجیتال 8101141 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 علی الفت هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی 8101954 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 زینب سنائی هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 محمود کمره ای هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 03 محمود کمره ای هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمود کمره ای هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
نمایش 21 - 40 از 1,803 نتیجه
از 91