وبگاه دروس

نمایش 21 - 40 از 1,224 نتیجه
از 62
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 36 وحید شاه منصوری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 45 محمد حامد صمیمی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 14 حسین ایمان عینی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 58 فتحیه فقیه خراسانی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 38 امید شعاعی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 05 محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 35 محمود شاه آبادی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 13 فرخ امینی فر نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 74 مهدی مدرسی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 46 مجید صنایع پسند نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 73 سیامک محمدی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 23 رامتین خسروی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 51 تورج عباسیان نجف آبادی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 60 هشام فیلی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 22 محسن حمزه نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 65 احمد کلهر نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 43 مریم صباغیان نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 85 صادق واعظ زاده نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 11 علی افضلی کوشا نامشخص نامشخص
کارآموزی 8101294 3 کارشناسی قدرتPower 52 محمد عبدالاحد نامشخص نامشخص
نمایش 21 - 40 از 1,224 نتیجه
از 62