وبگاه دروس

نمایش 21 - 40 از 1,459 نتیجه
از 73
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 غلامعلی حسین زاده دهکردی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه رادیو نرم افزار 8101705 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 وحید شاه منصوری هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه رله و حفاظت 8101032 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی داورپناه هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه روشنایی فنی 8101401 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 امیر عباس شایگانی اکمل نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 10 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 07 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 09 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 06 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 03 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 05 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 08 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 04 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های قدرت 8101485 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سعید افشار نیا هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 احمد خونساری هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 حسین محسنی هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 03 حسین محسنی هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 8101016 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 04 معین عابدینی نامشخص
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2 8101017 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 معین عابدینی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:30) نامشخص
نمایش 21 - 40 از 1,459 نتیجه
از 73