وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 801 - 820 از 985 نتیجه
از 50
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تئوری کدینگ 8101172 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 مریم صباغیان هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/23(08:00 - 11:00)
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 کارشناسی قدرتPower 02 محمود کمره ای هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 کارشناسی قدرتPower 03 محمود کمره ای هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
مدار های مخابراتی 8101366 3 کارشناسی قدرتPower 01 محمود کمره ای هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/30(08:00 - 11:15)
مخابرات 2 8101355 3 کارشناسی قدرتPower 01 امیر مسعود ربیعی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/25(14:00 - 17:00)
طراحی و ساخت کامپایلر 8101420 3 کارشناسی قدرتPower 01 فاطمه قاسمی اصفهانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/30(08:00 - 11:15)
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 8101536 3 کارشناسی قدرتPower 01 مهدی مدرسی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/20(08:00 - 11:15)
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 کارشناسی قدرتPower 03 سعید صفری هرهفته سه شنبه (07:30 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 کارشناسی قدرتPower 02 سعید صفری هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 کارشناسی قدرتPower 01 سعید صفری هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
معماری کامپیوتر 8101423 3 کارشناسی قدرتPower 01 سعید صفری هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/18(08:00 - 11:15)
مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری 8101991 3 کارشناسی قدرتPower 01 محمد صیادحقیقی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/25(14:00 - 17:00)
کارگاه کامپیوتر 8101305 1 کارشناسی قدرتPower 01 سیامک محمدی هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
کارگاه کامپیوتر 8101305 1 کارشناسی قدرتPower 02 سیامک محمدی هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
اصول طراحی پایگاه داده ها 8101459 3 کارشناسی قدرتPower 01 آزاده شاکری هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/21(08:00 - 11:15)
شبکه های مخابره داده ها 8101243 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 وحید شاه منصوری هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/19(14:00 - 17:00)
ساختمان های داده 8101437 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 هشام فیلی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/20(08:00 - 11:15)
طرح خطوط انتقال انرژی و پروژه 8101260 3 کارشناسی قدرتPower 01 مهدی داورپناه هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/18(14:00 - 17:00)
درستی سنجی عملکردی مدل های HDL 8101682 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 سیامک محمدی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/26(14:00 - 17:00)
آزمایشگاه مخابرات دیجیتال 8101141 1 کارشناسی قدرتPower 01 علی الفت هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
نمایش 801 - 820 از 985 نتیجه
از 50