وبگاه دروس

نمایش 981 - 1,000 از 1,459 نتیجه
از 73
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 03 مهدی کمال نامشخص نامشخص
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 محمد جواد یزدان‌پناه نامشخص نامشخص
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 04 رشاد حسینی نامشخص نامشخص
شبکه های عصبی 8101242 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 احمد کلهر هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (08:00 - 11:00)
شبکه های کامپیوتری 8101412 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 احمد خونساری هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/24 (08:00 - 11:15)
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 8101511 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 ناصر یزدانی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (14:00 - 17:00)
شبکه های میان ارتباطی 8101504 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی مدرسی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/27 (14:00 - 17:00)
شبکه های مخابره داده ها 8101243 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 وحید شاه منصوری هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/30 (14:00 - 17:00)
شبیه سازی افزاره های نیم رسانا 8101876 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی پور فتح هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/04 (08:00 - 11:00)
شناسایی الگو 8101580 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بابک نجاراعرابی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 11:00)
شیوه ارائه مطالب علمی فنی 8101246 2 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 سیامک محمدی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (14:00 - 17:00)
طراحی الگوریتم 1 8101424 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 حمید مهینی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/03 (08:00 - 11:15)
طراحی با زبان سخت افزاری 8101247 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 زین العابدین نوابی شیرازی هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1396/10/23 (08:00 - 11:00)
طراحی سیستم های سلولی خورشیدی 8101912 3 دکتری فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 ابراهیم اصل سلیمانی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/30 (08:00 - 11:00)
طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر FPGA 8101804 4 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بیژن علیزاده ملفه هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/27 (14:00 - 17:00)
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 8101536 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 مصطفی ارسالی صالحی نسب هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/25 (08:00 - 11:15)
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 8101536 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی مدرسی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 11:15)
طراحی ماشین های الکتریکی 8101254 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 حمید لسانی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/04 (14:00 - 17:00)
طراحی و ساخت کامپایلر 8101420 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 فاطمه قاسمی اصفهانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/05 (08:00 - 11:15)
طرح خطوط انتقال انرژی و پروژه 8101260 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی داورپناه هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/23 (14:00 - 17:00)
نمایش 981 - 1,000 از 1,459 نتیجه
از 73