وبگاه دروس

نمایش 981 - 1,000 از 1,224 نتیجه
از 62
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه رله و حفاظت 8101032 1 کارشناسی قدرتPower 01 مهدی داورپناه هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص
شیوه ارائه مطالب علمی فنی 8101246 2 کارشناسی قدرتPower 01 فتانه تقی یاره هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/22 (14:00 - 17:00)
ادوات نیمه هادی 8101440 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (08:00 - 11:00)
سمینار 1 8101668 1 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 رضا آقائی زاده ظروفی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد قدرتPower 04 محمود کمره ای هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:00) نامشخص
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد قدرتPower 06 محمد عبدالاحد هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 فتانه تقی یاره هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد قدرتPower 08 فرخ امینی فر نامشخص نامشخص
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد قدرتPower 07 جواد فیض هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد قدرتPower 05 صمد شیخائی هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد قدرتPower 03 سیدامید فاطمی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد قدرتPower 02 مجید نیلی احمدآبادی نامشخص نامشخص
مدارها و افرازه های اس او آی 8101622 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 بهجت فروزنده هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/27 (14:00 - 17:00)
ماشین های مخصوص 8101326 3 کارشناسی قدرتPower 01 جواد فیض هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/20 (08:00 - 11:15)
مباحث ویژه 3 8101661 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 فاطمه قاسمی اصفهانی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/23 (08:00 - 11:00)
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی 1 8101643 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 رشاد حسینی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/21 (08:00 - 11:00)
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی 2 8101644 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 فرزاد رجایی سلماسی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/23 (14:00 - 17:00)
مباحث ویژه در مخابرات 2 8101638 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 وحید شاه منصوری هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/22 (14:00 - 17:00)
مباحث ویژه در مخابرات 3 8101639 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 علی اعظم عباس فر هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/01 (08:00 - 11:00)
مباحث ویژه در مخابرات 5 8101802 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 مجتبی دهملائیان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:00)
نمایش 981 - 1,000 از 1,224 نتیجه
از 62