وبگاه دروس

نمایش 1,581 - 1,600 از 1,791 نتیجه
از 90
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مدل سازی بیولوژیکی 8101406 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/27 (14:00 - 17:00)
معماری کامپیوتر 8101423 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سعید صفری هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/30 (14:00 - 17:00)
مقدمه ای بر سیستم های مالتی مدیا 8101710 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمود رضا هاشمی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1396/03/30 (08:00 - 11:15)
مقدمه ای بر فیزیک پزشکی 8101708 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 غلامعلی حسین زاده دهکردی هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:15)
مقدمه ای در تجارت الکترونیک 8101976 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمود رضا هاشمی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/31 (14:00 - 17:00)
مقدمه ای در مهندسی پزشکی 8101568 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سیدکمال الدین ستاره دان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00)
مکانیک کوانتم 8101169 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمد عبدالاحد هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/23 (14:00 - 17:00)
نانو تکنولوژی و نانوالکترونیک 8101677 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سیدشمس ا لدین مهاجرزاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/30 (08:00 - 11:00)
نور فوریه 8101491 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمد نشاط هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/25 (08:00 - 11:00)
ساختمان های داده 8101437 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 هشام فیلی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/20(08:00 - 11:15)
ریاضیات مهندسی 8101206 3 کارشناسی نرم افزارSoftware 02 کریم محمد پور اقدم هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/27(14:00 - 17:00)
ریاضیات مهندسی 8101206 3 کارشناسی نرم افزارSoftware 01 محمود محمدطاهری هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/27(14:00 - 17:00)
ابزار دقیق بیومدیکال (بیواینسترومنت) 8101410 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سیدکمال الدین ستاره دان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/20(08:00 - 11:00)
ابزار دقیق پیشرفته 8101001 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/25(14:00 - 17:00)
یادگیری ماشین 8101501 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مجید نیلی احمدآبادی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/25(08:00 - 11:00)
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 03 حیدر رمضانی تبار هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 صمد شیخائی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 صمد شیخائی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
نمایش 1,581 - 1,600 از 1,791 نتیجه
از 90