وبگاه دروس وبگاه دروس

« بازگشت

یادگیری ماشین

نام درس یادگیری ماشین
کد درس 8101501
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز