وبگاه دروس وبگاه دروس

« بازگشت

تحلیل داده

نام درس تحلیل داده
کد درس 8101923
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز