نام درس
 
نام کد واحد دروس هم نیاز دروس پیش نیاز
طراحی و کنترل محرکه های رانش 8101917 3
فیزیولوژی 8101960 2
مخابرات 1 -8101354 3
مدارهای الکتریکی 2 8101360-2 3
مدارهای الکتریکی 2 8101360-1 3
نرم افزارهای سیستم 8101393 3
ویدئوپروسسور 8101587 3
نمایش 1,001 - 1,007 از 1,007 نتیجه
از 51